Hoofdkantoor Funbeach B.V.
Kabbelaarsbank 13 | 3253 ME | Ouddorp
E-mail: info@oneillsummercamps.nl
Web: https://oneillsummercamps.nl

Versie 4.0, d.d. 22 december 2021

De Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF-bestand.

De O’Neill Summercamps worden aangeboden door Funbeach B.V. – KvK nummer 67434479


Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken op ons boekingsplatform (https://oneillsummercamps.surfbooking.nl), erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

“Boekingsplatform” houdt in de (mobiele) website waar de online reserverings-service beschikbaar is. De online reserverings-service https://oneillsummercamps.surfbooking.nl is eigendom van, wordt beheerd en u aangeboden door Funbeach B.V. en wordt alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet- commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden.

Alle producten die worden aangeboden door Funbeach B.V., betreffen dag- week of weekend (zomer)kampen, met surf gerelateerde activiteiten. De kampen worden uitgevoerd door verschillende uitvoerende partijen. “Uitvoerende partij” houdt in een aanbieder van accommodaties, zomerkampen, beach- en surfsporten, mindfulness activiteiten, en welke andere reis- of gerelateerd(e) product of dienst dan ook.

ALGEMENE VOORWAARDEN FUNBEACH B.V.

Een (zomer)kamp kan schriftelijk, per telefoon of via internet worden geboekt. De boeking is pas definitief na ontvangst van de (aan)betaling.

Na boeking en (aan)betaling wordt de bevestiging inclusief een (concept) factuur en de eerste informatie gestuurd. Circa 4 weken voor aanvang van het kamp ontvangt u de rest van de informatie over het geboekte kamp.

Op de boekingsbevestiging staat de naam van het betreffende mei-, herfst-, zomer-, weekend of dagkamp, het boekingsnummer, de boekingsdatum en de gegevens van de deelnemer(s). Een speciale wens, bijvoorbeeld een dieet, dient direct bij de reservering kenbaar gemaakt te worden.

De bevestiging/factuur is gericht aan deelnemer zelf, of indien deelnemer(s) minderjarig, aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de deelnemer(s).

De betaling

Bij de boeking dient direct een (aan)betaling via ons online betaalsysteem aan Funbeach B.V. te worden overgemaakt. De aanbetaling bedraagt 25% van de totale kosten. Bij een aanbetaling wordt een bedrag van € 17,50 administratiekosten in rekening gebracht, welke bij de betaling van de 2de termijn moet worden voldaan.
Er kan ook worden gekozen om het totale bedrag direct bij boeking te voldoen. In dat geval hoeft u de administratiekosten niet te betalen.

Uiterlijk 4 weken voor aanvang van het kamp dient het restant van de kosten in het bezit van Funbeach B.V. te zijn. Bij een boeking binnen 4 weken voor aanvang van het kamp dienen de totale kosten direct bij boeking te worden voldaan.

Annulering

U kunt een boeking alleen schriftelijk annuleren. Dit kan bijvoorbeeld via mail of per brief. Het adres is Kabbelaarsbank 13, 3253 ME, Ouddorp. De datum van ontvangst van de mail of brief geldt als annuleringsdatum (wij zullen de ontvangst direct aan u bevestigen).

Annuleringskosten

Bij annulering tot 60 dagen voor aankomst ontvangt u 100% van de (aan)betaling, minus administratiekosten retour.

Bij annulering tussen 28 en 60 dagen voor aankomst, ontvangt u 50% van de (aan)betaling, minus administratiekosten retour.

Bij annulering tussen 14 en 28 dagen voor aankomst, ontvangt u 25% van de betaling, minus administratiekosten retour.

Bij annulering tussen 7 en 14 dagen voor aankomst, ontvangt u 10% van de betaling, minus administratiekosten retour.

Bij annulering binnen 7 dagen voor aankomst is het niet mogelijk om betalingen te crediteren.

De administratiekosten bij annulering bedragen € 17,50. Deze kosten worden in mindering gebracht op het bedrag, waar u conform onze annuleringsvoorwaarden recht op heeft.

Annulering en het Corona Garantie Pakket

Funbeach B.V. is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortkomend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementen, ongevallen, stakingen, ziekten, risico’s die direct of indirect verband houden met een pandemie en/of elke andere epidemie, weersomstandigheden, alsook natuurfenomenen, etc. (deze opsomming is niet beperkend).

Bovenstaande is ook van toepassing op de huidige Corona pandemie. Op het moment dat het geboekte mei-, herfst-, zomer-, weekend of dagkamp wegens de dan geldende Corona maatregelen niet door kan gaan, ontvangt u 75% van de totale verschuldigde reissom minus administratiekosten retour.

Met het Corona Garantie Pakket biedt Funbeach B.V. een omboek- en cashbackgarantie indien de landelijke Corona maatregelen niet toestaan dat het kamp plaats vindt. De kosten voor het Corona Garantie Pakket bedragen €39,50 per deelnemer per geboekte kampweek.

Wanneer het Corona Garantie Pakket bij boeking is aangeschaft, dan garandeert Funbeach:

Gratis omboeken naar een andere periode (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

óf

Volledige restitutie van de reissom (exclusief de kosten van het Corona Garantie Pakket en exclusief administratiekosten).

Verder geldt nog:

  • Het Corona Garantie Pakket is geen vervanging van een reis- of annuleringsverzekering.
  • Het Corona Garantie Pakket dient op moment van boeking te worden bijgeboekt, dit kan niet later worden toegevoegd.
  • Bij terugbetaling van de reissom worden de kosten van de Corona Garantie Pakket ingehouden.
  • U krijgt met deze garantieregeling uitdrukkelijk geen restitutie van de reissom wanneer de deelnemer zelf, of diens familieleden of andere mensen in de naaste omgeving van de deelnemer, geïnfecteerd is/zijn met het Corona virus.

Wijzigingen

Na de totstandkoming van de boeking kan men tot 4 weken voor vertrek wijzigingen aanbrengen. Binnen 4 weken voor vertrek zijn wijzigingen alleen mogelijk in overleg. Gewenste wijzigingen worden gehonoreerd onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van Funbeach B.V. is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een mei-, herfst-, zomer-, weekend of dagkamp is volgeboekt of als minder dan het minimale aantal deelnemers zich hebben aangemeld voor een bepaald kamp in een bepaalde periode.
Eventuele wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd en bij annulering vanuit de organisatie ontvangen deelnemers die daarvoor in aanmerking komen het volledig betaalde bedrag retour.

Minimum en maximum aantal deelnemers

Voor alle kampen hanteren wij een minimum en een maximum aantal deelnemers. Als het bepaalde minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, kan het aangeboden kamp tot 2 weken voor vertrek worden afgelast of gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief.

Wij kunnen echter ook besluiten om het zomerkamp wel te laten doorgaan, ondanks dat het minimum aantal deelnemers niet is bereikt is. Het genoemde minimum c.q. maximum aantal deelnemers kan in bepaalde gevallen afwijken.

Het melden van persoonlijke bijzonderheden

Bij een boeking van een zomer-, weekend of dagkamp, gaat Funbeach B.V. ervan uit dat de deelnemer goed kan zwemmen, fietsen, lopen en, ten opzichte van leeftijdsgenoten (indien deelnemer <18 jaar), geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand heeft en dus zonder aanpassingen aan de aangeboden programmaonderdelen kan deelnemen.

Uitzonderingen dienen altijd schriftelijk (bijvoorbeeld op het boekings- of reisformulier of via e-mail) en uiterlijk 4 weken voor aanvang opgegeven te worden zodat de organisatie kan kijken of deelname wel/niet mogelijk c.q. verstandig is.

Als de deelnemer onder de 18 jaar is, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht om bij boeking alle bijzonderheden, die mogelijk van invloed kunnen zijn op de deelname en/of beleving van andere deelnemers minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk te vermelden. Bijzonderheden kunnen zijn: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden (zoals recent gescheiden ouders), etc. Mocht er na het boeken van een vakantie een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan is/zijn de ouder(s)/ verzorger(s) verplicht dit schriftelijk (bijv via e-mail) uiterlijk 1 week voor aanvang van het kamp aan Funbeach B.V. door te geven.

Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat de deelnemer van verdere deelneming wordt uitgesloten. Als de deelnemer onder de 18 jaar is, zijn de ouder(s)/verzorger(s) in een dergelijk geval verplicht ervoor te zorgen dat de deelnemer binnen 24 uur de locatie heeft verlaten. Alle kosten hiervan zijn geheel voor eigen rekening.

Verplichtingen van de deelnemer

Deelnemers van een mei-, herfst-, zomer-, weekend- of dagkamp worden geacht alle aanwijzingen en regels van Funbeach B.V., of van de uitvoerende partij, ter bevordering van een goede uitvoering van het kamp op te volgen. Iedere persoon die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het kamp wordt bemoeilijkt en/of de naam van Funbeach B.V., of de naam van de uitvoerende partij, kan worden geschaad, kan door Funbeach B.V. danwel de uitvoerende partij van (voortzetting van) het zomerkamp worden uitgesloten.

De deelnemer heeft dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Als de deelnemer onder de 18 jaar is, zijn de ouder(s) of verzorger(s) verplicht ervoor te zorgen dat de deelnemer uiterlijk binnen 24 uur de locatie heeft verlaten. Alle kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

Als de deelnemer onder de 18 jaar is, dient ten minste één persoon (ouder(s) of verzorger(s)) tijdens de geboekte vakantie telefonisch bereikbaar te zijn.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is aansprakelijk voor verlies of diefstal van materiaal van Funbeach B.V. of alle andere uitvoerende partijen en materiaal dat via derden gehuurd of in gebruik gegeven is.

De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Funbeach B.V., of alle andere uitvoerende partijen, wordt geleden door toedoen van de deelnemer. Deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun bagage en andere eigendommen, ook als deze in beheer zijn gegeven aan de reisbegeleiding. Funbeach B.V. en de andere uitvoerende partijen zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van bagage. De medewerkers van Funbeach B.V. en alle andere uitvoerende partijen zijn niet gerechtigd uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Funbeach B.V. of van de desbetreffende uitvoerende partij.

Overmacht

Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer/ te harde wind, bepaalde activiteiten niet doorgaan, is Funbeach B.V. of de uitvoerende partij niet gebonden aan teruggave van een deel van de reissom.

Verzekering

Ouder(s)/verzorger(s) of de deelnemer dienen altijd zelf een reisverzekering af te sluiten. Deelname aan de mei-, herfst-, zomer-, weekend- of dagkampen zonder een geldige reisverzekering inclusief kitesurf, windsurf of golfsurf dekking (voor zover van toepassing) is niet toegestaan.

Deelnemers tevredenheid

Indien er tijdens de vakantie fouten of andere onvolkomenheden worden geconstateerd, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld bij het aanwezige personeel. Wij zullen er alles aan doen om problemen c.q. klachten te voorkomen of op te lossen. Indien dit naar mening van de deelnemer niet of onvoldoende gebeurt, kan door de deelnemer worden verzocht om een schriftelijk verslag te maken. Klachten die na terugkomst worden ingediend zonder dat deze op de bestemming zijn gemeld en schriftelijk zijn vastgelegd, worden niet in behandeling genomen.

Duur en programma

Alle in het programma genoemde prijzen zijn per persoon. Bij de reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het programma vermeld. De in het reisprogramma vermelde data geven de dag van aankomst en vertrek aan, waarbij de dagen van aankomst en vertrek als hele dagen worden gerekend.

Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en vergissingen op de website zijn niet bindend.

Beeldmateriaal

Tijdens de zomer-, weekend en dagkampen, -evenementen en -feesten worden er regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor promotie doeleinde in de breedste zin van het woord. Als de deelnemer niet wil dat beeldmateriaal voor deze doeleinden gebruikt wordt, dient de deelnemer dit schriftelijk bij de boeking te melden.

Acties en aanbiedingen

Acties of aanbiedingen voor de producten van Funbeach B.V. kunnen niet met andere acties of aanbiedingen worden gecombineerd.

Copyrights

Niets uit de brochure of website (beeld, tekstmateriaal, logo’s, etc.) mag zonder schriftelijke toestemming van Funbeach B.V. door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.